Uitnodiging: Ledenvergadering 23 februari

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de Ledenvergadering van Doarpsbelang Aldwâld op:

Datum: maandag 23 februari 2015
Locatie: MFC Hústerwâld
Aanvang: 20.00 uur

Agenda
1. Opening
2. Notulen ledenvergadering februari 2014
3. Jaarverslag 2014
4. Financieel verslag 2014
5. Bestuursverkiezing

– Foeke Durk Dijkstra, aftredend en herkiesbaar
– Sjoerd Hoekstra, aftredend en herkiesbaar
– Geoffrie Hoiting, aftredend en niet herkiesbaar
– Sjouke Veenstra, aftredend en niet herkiesbaar

Tegenkandidaten kunnen worden voorgedragen bij het bestuur tot aan het begin van de vergadering. Tegenkandidaten dienen schriftelijk door tenminste 10 leden te worden gesteund.

6. Mededelingen
7. Rondvraag

– Pauze

8. Feroarings yn de soarch, wat betsjut dit foar ús as mienskip? Presentatie door Dhr. Johan Visser en wethouder Dhr. Paul Maasbommel

9. Sluiting