Doarpsliet

Jacob de Boer heeft in 1937 het dorpslied ‘Us plakje grûn’ geschreven. Bij bijna alle belangrijke dorpsevenementen wordt het lied gespeeld en gezongen. In het lied geeft hij een beschrijving van

Us Plakje grûn

Dêr is mar ien noflik plakje
Op de hiele wide wrâld.
En dat is it smûtkste plakje
Mei de namme fan Aldwâld.
Wêr’t wy yn de wrâld ek rinne
Tichteby of fier fan hús.
Nearne kin wy better hint
Yn Aldwâld dêr bin wy thús.

Wâlddyk mei syn fee en greiden
Pronkjuwiel fan ús kontrei.
’t Ald-Djip mei syn seame reiden
Is in libben skilderij.
Doale troch ús âlde Wygeast
Mei syn rêst en beammetoai:
De Boskreed en Lange-We lâns
Oeral is ’t hjir smûk en moai!

(wize: ‘Dêr ’t de dyk it lân omklammet’)