Notulen ledenvergadering 2018

Notulen : Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen Aldwâld
Datum : 2 maart 2018
Plaats : MFC Hústerwâld
Aanwezig : Sjoerd Hoekstra, Foeke D. Dijkstra, Pieter I. de Vries, Bettie de Vries, Jan Henk Kampen, Aukje v/d Zee, Willem Kroodsma.
Voorzitter : Sjoerd Hoekstra
Notulist : Afke Lourens

 

 1. Opening

Voorzitter Sjoerd Hoekstra heet iedereen welkom, waaronder de ereleden Aukje en Sjoerd Dijkstra, wethouder, raadsleden en collega besturen van plaatselijk belang. Burgemeester Bilker is met kennisgeving afwezig. Tevens is de penningmeester Suzan Bosma afwezig.

Er zijn 47 leden aanwezig en 13 niet-leden

 1. Inleiding

De verbouwing van de gymzaal is financieel rond d.m.v. subsidies van de Gemeente, Iepen Mienskip Fûns en nog een aantal partijen. De exploitatie is nog onder constructie. De bedoeling is om de gymzaal in de toekomst voor meerdere functies te kunnen gebruiken.

 1. Notulen Algemene Ledenvergadering 3 maart 2017

Aren Vroegindewey geeft aan dat een aantal zinnen niet helemaal goed lopen. Notulen worden vastgesteld.

 1. Jaarverslag

Jan Henk Kampen leest deze voor met ondersteuning van foto’s van de diverse gehouden activiteiten. Jaarverslag wordt goedgekeurd.

 1. Financieel verslag

Wordt zonder vragen goedgekeurd voor 2017.

De kascommissie voor 2019 bestaat uit: Trynke Westhof en Menno Dijkstra. Reserve: Klaas Lieuwes.

Financieel verslag Speeltuin: wordt zonder vragen goedgekeurd.

Kascontrole: De kas is in goede orde ontvangen en gecontroleerd.

Begroting: Sjoerd Lieuwes vraagt naar de kosten van het Oud Papier. Dorpsbelang antwoordt dat zij de opbrengst ontvangen en deze volgens afspraak 50/50 verdelen tussen WTOC en MFC Hústerwâld.

Durk Dijkstra vraagt waarom het infobord niet digitaal is uitgevoerd. Dorpsbelang antwoordt dat er in een eerdere Algemene Ledenvergadering besloten is dat een digitaal infobord te duur is, waarna is besloten om hem analoog uit te voeren.

De begroting wordt vastgesteld.

 1. Bestuursverkiezing

Voorzitter Sjoerd Hoekstra is herkiesbaar en wordt d.m.v. applaus vanuit het publiek herkozen. Foeke D. Dijkstra treedt af als bestuurslid. Hij krijgt vanuit Dorpsbelangen een cadeau voor bewezen diensten. Vanuit de zaal komt de vraag of er vervanging voor Foeke is. De voorzitter geeft aan dat dit wordt meegenomen in Dorpsbelangen 2.0.

 1. Dorpsbelangen 2.0

De voorzitter presenteert een nieuwe visie, nl. een vereniging Dorpsbelangen met daaronder een stichting Feestcommissie en de twee commissies Materieel en Boarterstún. De huidige leden van Dorpsbelangen vallen dan ook onder de stichting en de commissies.

Vragen:

Sjoerd Lieuwes vraagt hoe het zit met aansprakelijkheid, verantwoordelijkheden en taken binnen deze nieuwe visie. De voorzitter geeft aan dat deze liggen bij het stichtingsbestuur, omdat deze dichter op het vuur zit en daardoor ook beter kan sturen. De voorzitter geeft aan dat de stichting een begroting op kan stellen voor de, te organiseren, activiteiten. Deze begroting zal worden vastgelegd in de Algemene Ledenvergadering.

Foeke Dijkstra stelt dat het heel erg moeilijk is om bestuursleden te vinden, die zich bezig willen houden met bestuurszaken, maar dat er wellicht wel mensen zijn die het leuk vinden om activiteiten te organiseren.

Durk Dijkstra geeft aan dat deze opzet potentie heeft. Zijn vraag is of er in de provincie voorbeelden zijn van Dorpsbelangen o.i.d. die werken met een dergelijke opzet? Tevens stelt hij de vraag of er bestuursleden zijn die naar de stichting willen of misschien zelfs onderdeel willen zijn van zowel de stichting als Dorpsbelangen. Er zullen mensen moeten blijven die in beide besturen zitten, dit om de communicatie te vergemakkelijken.

Het bestuur van Dorpsbelangen vraagt om goedkeuring om verder te gaan met deze opzet. In een tweede Algemene Ledenvergadering kan er dan gesproken worden over evt. aangepaste statuten en gestemd worden.

Klaas Lieuwes geeft aan tegen te stemmen.

Foeke Dijkstra geeft aan dat de stichting kan bestaan uit meerdere groepen mensen, die ieder voor zich een activiteit organiseren. Wybren R. Lieuwes verwacht dat er geen groep opgesteld kan worden die het dorpsfeest willen gaan organiseren.

Sjoerd Dijkstra geeft aan dat hij zich niet voor kan stellen dat een stichtingsbestuur beter grip kan hebben op het naleven van de regelgeving dan Dorpsbelangen.

Durk Dijkstra vraagt zich af of, wanneer de jongeren het niet zien zitten om verantwoordelijkheden te nemen, de ouderen deze zelfde verantwoordelijkheden wel op zich zouden moeten nemen? Wellicht kan er een groeimodel bedacht worden, waarin mensen groeien in een functie?

Een optie is om eenzelfde opzet te gebruiken als Westergeest, dus een losstaande vereniging van Dorpsbelangen en een aparte vereniging die de activiteiten organiseert.

Frâns Boersma vraagt zich af of het tot de mogelijkheden behoort om het dorpsfeest gewoon onder Dorpsbelangen te organiseren en de rest van de activiteiten onder de stichting. De voorzitter geeft aan dat Dorpsbelangen de verantwoordelijkheid voor het organiseren van het Dorpsfeest al jaren op zich heeft genomen en hiermee juist wil dat de verantwoordelijkheden gedragen worden door het stichtingsbestuur.

De vergadering wordt tijdelijk geschorst, zodat het bestuur van Dorpsbelangen een kort overleg kan hebben over de onwil tot het nemen van verantwoordelijkheden door de leden.

De vergadering wordt heropend.

Het bestuur van Dorpsbelangen heeft besloten nog geen beslissing te nemen over het gepresenteerde model. In juni of september zal er een extra Ledenvergadering ingepland worden, waar dan een totaalpakket gepresenteerd zal worden. De leden moeten dan stemmen voor een Go of No Go. Mochten de leden besluiten dat we niet verdergaan met een nieuwe opzet, dan zal de discussie gaan over wat het bestuur wel of niet gaat organiseren.

Harm Posthumus vraagt zich af of Dorpsbelangen geen verzekering zou moeten hebben voor wettelijke aansprakelijkheid. Deze hebben we, maar als iemand van een feestwagen valt en de verzekering geeft aan dat het bestuur zich niet heeft gehouden aan de regels, dan zal er niet uitbetaald worden. Foeke Dijkstra stelt als voorbeeld het Geen Alcohol <18 jaar beleid. Het bestuur is aansprakelijk voor het schenken van alcohol aan minderjarigen. Zelfs als we deze persoon zelf niet geschonken hebben, maar deze een drankje aangeboden krijgt door iemand die wel meerderjarig is.

 1. Presentatie Federatie Kollumerland

Federatie Kollumerland wordt voorgesteld middels een presentatie op scherm.

 1. Wat Festival

Er wordt een presentatie op scherm gehouden over de opzet van het WAT Festival i.v.m. De Culturele Hoofdstad.

 1. MFC

Sinds vorig jaar heeft het MFC een compleet nieuw bestuur, bestaande uit: – Willem Jonkman – Secretaris

– Frâns Broersma – Penningmeester

– Ida Reitsma – Activiteiten

– Lieuwe Jan Sangers – Contact Dorpsbelangen

– Theo Sikkema

Het nieuwe bestuur betrad zich op onbekend terrein, maar is daarin bijgestaan door het oude bestuur, die als adviseur hebben opgetreden.

Er is eerst gekeken naar de financiën en of er evt. nog ergens bespaard zou kunnen worden op bijv. hypotheken. De conclusie hiervan was negatief.

Er is contact opgenomen met een aantal partijen die de buitenschoolse opvang op zouden kunnen zetten. Kinderopvang Dondersteen heeft dit op zich genomen. Op dat moment leek het erop dat er veel kinderen gebruik van zouden maken, niets is echter minder waar. De vraag aan de ouders is dan ook om de kinderen aan te melden. Als er niet meer opgaven komen, dan zal de buitenschoolse opvang weer verdwijnen uit Oudwoude.

Er zal een overleg worden ingepland tussen de verschillende groepen die activiteiten organiseren in het dorp, dit om dubbele planning te voorkomen.

Er wordt gevraagd wanneer de bar wordt aangepakt. Momenteel zijn de financiën er niet om dit project aan te pakken.

Het MFC heeft een officiële waarschuwing gekregen m.b.t. het organiseren van (familie)feesten waarbij alcohol wordt geschonken. De regel is nl. dat een dorpshuis geen alcohol mag schenken als er binnen een straal van 2 km een gelegenheid is die hetzelfde aan kan bieden.

 1. Boarterstún

De huidige ontwikkelingen worden gepresenteerd op scherm.

Naar aanleiding van een keuringsrapport van twee jaar terug is er een projectplan opgesteld om de boarterstún te moderniseren. Jan Dijkstra heeft geholpen om subsidies binnen te halen. Dit geld is gebruikt voor het opknappen van de huidige toestellen en het vervangen van andere.

Foeke Dijkstra geeft aan dat er momenteel een heleboel vernield wordt door de jeugd. Het is niet duidelijk of dit eigen jeugd is of van buiten het dorp. De commissie vraagt het dorp is om het mee in de gaten te houden.

Er ligt nog een aanvraag voor subsidie bij de Rabobank om een nieuw hek rondom de Boarterstún te plaatsen.

Klaas Lieuwes vraagt of we een idee hebben wanneer de vernielingen worden uitgevoerd. Foeke geeft aan dat het momenteel rustig is, omdat de kinderen binnen zitten. Als we weten wie het zijn, dan willen we ze graag aanpakken. Vraag aan het dorp is om een melding te maken bij Dorpsbelangen/Commissie Boarterstún wanneer je ziet dat er iets vernield wordt. Er zelf iets van zeggen mag natuurlijk ook.

 1. Omfreegjen

Het bestuur wil extra aandacht schenken aan de vrijwilligers die veel werk verzetten voor het dorp. Jan Dijkstra wordt naar voren gevraagd en ontvangt een mooie attentie.

Oversteken Allemawei en Walddyk zullen worden aangepakt. Zoals de planning nu is komt er op beide oversteken een rustpunt, zodat het mogelijk is om in 2x over te steken.

Wanneer er vraag is naar meer bouwkavels, kunnen belangstellenden zich melden bij Dorpsbelangen.

De huidige bewoners van de Eysmastrjitte krijgen eerste keus voor de nieuwe woningen. Voor de woningen waar nog geen bewoner voor is kan ingeschreven worden bij Thús Wonen.

Aldwâldmerdersyl krijgt een tweedehands brug. Wetterskip Fryslân werkt mee aan het project en omwonenden worden op de hoogte gehouden.

Er wordt een informatieavond georganiseerd bij de Hammerslach m.b.t. de folder van de Energie Coöperatie. Meer info is verkrijgbaar bij Wierd Kooistra en Hein Adema.

De infozuil is afgelopen maandag geplaatst. De onthulling was afgelopen middag.

Sjoerd Lieuwes vraagt zich af of de vogelkijkhut niet ingezet kan worden om erachter te komen wie de vernielingen uitvoert in de boarterstún. Er zou dan een wildcamera kunnen worden gebruikt.

Harm Posthumus vermeldt dat Kabelnoord de tender van de Provinsje Fryslân gekregen heeft. De glasvezel moet in een periode van 3 jaar aangelegd worden. Het is belangrijk om in de gaten te houden dat het eigen gebied niet wordt vergeten. De voorzitter vraag dhr. Maasbommel of deze meer informatie kan geven. Deze geeft aan dat er overleg is met verschillende banken om de extra financiering, naast de uitgestelde lening van de Provinsje, rond te krijgen voor het witte gebied van Fryslân. Er is in Noord-Oost Friesland ook nog grijs gebied wat verglaasd moet worden, de financiering hiervoor is nog niet rond. Voor het witte gebied moet minimaal 60% van de percelen meedoen, anders zal er niet worden aangelegd. Durk Dijkstra vraagt zich af hoe Burum hierin meespeelt, omdat hier geen 5G aangelegd mag worden.

De oude Openbare School is nu in particuliere handen en wordt verbouwd. Tijdens de verbouwing zijn er allemaal oude teksten gevonden op de hanenbalken. Eigenlijk zou hier wel wat mee gedaan moeten worden.

Gevraagd wordt hoe de verdeling is voor het Oud Papier tussen Westergeest en Oudwoude. Het is een totaaltelling, waarbij een bepaald percentage voor Oudwoude is.

Tytsje Thalen geeft aan dat WTOC bezig is met het inplannen van activiteiten, maar ze kunnen geen info vinden over evt. geplande activiteiten van Dorpsbelangen/MFC. Er wordt aangegeven dat Westergeest een activiteitenkalender heeft op facebook, waar alle benodigde partijen bij kunnen. Iets dergelijks zou ook opgezet kunnen worden voor Oudwoude. Dorpsbelangen gaat in overleg met de betrokken partijen.

Voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar komst. Dorpsbelangen hoopt dat de leden in grote getale komen op de extra Algemene Ledenvergadering om DORPSBELANGEN 2.0 te bespreken.