Bestuur Activiteiten Nieuws
Bestuurssamenstelling per 01-03-2004.

Voorzitter Sjoerd F.Dijkstra tel.451231
Vice-voorzitter Sjoerd Hoekstra tel.408788
Secretaris Anne Koster tel.454166
2e secretaris Tina Westra tel.06-11091792
Penningmeester Johanna de Jong tel.452938
2e penningmeester Jannie Cnossen tel.408315
Lid Wim Hoekstra tel.452070
Lid Sije Fennema tel.451841
Lid Lieuwe J. Sangers tel.451573

Kontact adres Dorpsgebeuren:

Mevr.T.v.Kammen - Dolfing Eysmastrjitte 34, tel.452449
Hier kunt U informeren / melden wanneer uw vereniging / bestuur een vergadering / activiteit heeft gepland of wil organiseren , om zo activiteiten e.d. niet gelijktijdig te laten plaatsvinden.
Dus voor u iets wilt gaan doen eerst even contact opnemen met T.v.Kammen -Dolfing.


Leugenbank,

Aanplakbiljetten / affiches e.d. voor de Leugenbank kunt u brengen naar Fam. R. Zijlstra J.Binneswei 51

Contributie Dorpsbelangen ,

De contributie bedraagt € 8,-- per huishouding /gezin per jaar.
Gezinsleden van 18 jaar en ouder dienen zelf lid te worden (bijv. inwonende kinderen).
Nieuwe leden kunnen zich melden bij :de contactpersoon DB van de betreffende straat of bij Anne Koster tel.0511-454166

Wijkverdeling Bestuursleden Dorpsbelangen :

Wijk 1 Lieuwe J. Sangers H.T.N.-Simmerwei - Foarwei v.a. nr.39-nr.40
Wijk 2 Sije Fennema Foarwei t.m. nr.28 - nr.35 - Lange Ikker
Wijk 3 Wim Hoekstra Ribes - Pastorijehof
Wijk 4 Sjoerd Dijkstra Eysmastrjitte -Jasmijn
Wijk 5 Rennie v.d.Ploeg J.Binneswei t.m. nr.20-nr.39
Wijk 6 Johanna de Jong J.Binneswei v.a. nr.22-nr.41- H.de Bruinstraat Prunus nr.1-9 - Pastorijehof nr.1-2-4-6 buitenleden
Wijk 7 Anne Koster De Wygeast t.m. nr.26 - nr.35 Swartewei
Wijk 8 Jannie Cnossen De Wygeast v.a. nr.37-nr.28 Allemawei
Wijk 9 Sjoerd Hoekstra Dellenswei - Wâlddyk - Terlunewei