4 Wonen

4.1 Woonomgeving
Huidig
Oudwoude is landelijk gelegen en dicht bij het schone Lauwersmeer. Het dorp ligt in het overgangsgebied tussen enerzijds (zuidwaarts) landerijen omzoomd door houtwallen en anderzijds (noordwaarts) een zeer open landschap. In Oudwoude en omgeving is het heerlijk toeven, aldus jong en oud. De rust en de ruimte van het landelijk gelegen dorp geeft hier inhoud aan. Veel faciliteiten kunnen in enkele grotere plaatsen in de nabijheid worden gevonden. De gemeenschap in Oudwoude wordt als zeer positief ondervonden. Er heerst een vriendelijke sfeer binnen het dorp (iedereen kent iedereen). Contacten worden vaak gelegd via de vele verenigingen die het dorp rijk is.

Over de veiligheid in Oudwoude is men niet zo zeer te spreken. Het politietoezicht is nauwelijks aanwezig in het straatbeeld, aldus de ondervraagden. De sociale controle wordt over het algemeen als redelijk ondervonden, ondanks het feit dat het de laatste tijd misschien wat achteruit gegaan is. Hierbij worden als oorzaak tweeverdieners, de 24 uurs-economie en het verdwijnen van de middenstand uit het dorp aangedragen. Echter dient opgemerkt te worden dat dezelfde sociale controle bij de speeltuin bijna onmogelijk wordt gemaakt door de hoge begroeiing. Hierdoor is er vanaf de weg bijna geen zicht meer op de spelende kinderen. Ook komt uit de antwoorden op de enquête naar voren dat het dorp niet als schoon wordt ondervonden. Hondenpoep, vandalisme en achterstallig onderhoud aan wegen en groen wordt aan dit probleem ten grondslag gelegd.


Gewenst

Een wat meer (sociaal) veilige woonomgeving in Oudwoude, dat is wat de bewoners vragen. Hierin is wat meer toezicht van een dorpswacht, politie of de bewoners zelf in het dorp aanwezig. Ook nu al wordt er wel een oogje in het zeil gehouden, maar dit kan echter veel beter, zo laten veel bewoners weten. Het gaat hier dan met name om de veiligheid van de spelende kinderen op bepaalde plaatsen. Daarnaast leeft een schone omgeving, vrij van vandalisme, hondenpoep en keurig onderhouden wegen en groen het meest ideaal.


Advies
Zoals in paragraaf 2.1 is beschreven kan er veel resultaat behaald worden door meer toezicht, op onder andere de spelende kinderen, vanuit de bewoners zelf. Hiervoor kan een groep dorpsbewoners samengesteld worden, welke op gezette tijden een oogje in het zeil willen houden.

Aanpassing en uitbreiding van het groen in het dorp helpt het dorp aantrekkelijker te maken. Dit groen dient goed onderhouden te worden en niet tot gevaarlijke, onoverzichtelijke situaties te leiden. Hondeneigenaars moeten er daarnaast voor te zorgen dat er geen overlast veroorzaakt wordt door de uitwerpselen van hun huisdier. Als oplossingen voor dit probleem worden het uitdelen van een schepje aan de hondenbezitters voor het opruimen van de hondenpoep en het aanleggen van een uitlaatplek aangedragen.

4.2 Dorpsaanzicht
Huidig
Uit de enquête is gebleken dat het er bij het aanzicht van het dorp nog al eens aan schort. Hierbij komt vooral de algehele groenvoorziening in het dorp (wat eerder al ruim aan bod gekomen is) naar voren. Het onderhoud aan bestaand groen, zowel in particulier als in gemeentelijk eigendom, wordt niet naar behoren uitgevoerd.

Onoverzichtelijke situatie

Door het gemis van fiets- en wandelstroken langs de straten en het op een enkele plaats ontbreken van degelijke verlichting wordt het aanzicht en de veiligheid in het dorp dusdanig aangetast, aldus de ondervraagden. Bestaande wegen en paden zijn daarnaast vaak dringend aan onderhoud toe (zoals in het vorige hoofdstuk nader beschreven is). Voor de recreant ontbreken er fiets- en wandelpaden en picknickbanken.

Gewenst
Onderhoud van groen moet beter worden aangepakt. Zoals eerder beschreven is uitbreiding van (openbaar) groen daarnaast geen overbodige luxe. Hierbij moet gedacht worden aan een invulling door middel van perkjes of bomenaanplant. De uitstraling van het dorp zal door wat meer groen positief beïnvloed worden. Daarnaast ziet men het liefst gescheiden fiets- en / of wandelpaden langs de straten in en rondom het dorp. In het dorp is het door ruimte gebrek echter niet mogelijk om de fietsers gescheiden te houden van het autoverkeer. Voor de inwoners, maar ook voor de recreant dient een veilige omgeving met een ruim aanbod aan voorzieningen te komen.

Advies
Om tot een fraaier dorpsaanzicht te komen kan de gemeente gevraagd worden om het onderhoud en uitbreiding van het groen aan te pakken. Deze kan daarnaast bewoners aanspreken op overhangend groen als er gevaarlijke situaties dreigen te ontstaan. Ook het vervangen van de huidige bestrating en asfalt door nieuwe kleurrijke bestrating kan het dorp een beter aanzicht geven (zie vorig hoofdstuk). De mogelijkheden voor uitbreiding van de fiets- en wandelpaden (trottoirs) in Oudwoude dienen door de, voor verkeer te vormen, werkgroep nader uitgezocht te worden. In hoofdstuk 6 wordt een advies geformuleerd over het verbeteren van het recreatieaanbod in Oudwoude.

4.3 Woningaanbod
Huidig
Over het aantal beschikbare woningen en de woningprijs is men niet erg positief te spreken. Merendeel van de bewoners van Oudwoude (57%) vindt dat het (huur)woningaanbod onder de maat is. Het betreft hier met name het aanbod in de types eengezins- en seniorenwoningen. Ook het aantal beschikbare bouwkavels is onder de maat, aldus de bewoners.

Luchtfoto Oudwoude

Tevens komt duidelijk naar voren dat er te weinig mogelijkheid is tot het huren of kopen van een woning door de jongeren uit Oudwoude. De ruime meerderheid van deze groep (62 %) zegt in de toekomst zelfstandig in het dorp te willen blijven wonen. Er staat maar een klein deel van deze jongeren ingeschreven bij de woningbouwvereniging Kollumerland.

Gewenst
Zoals duidelijk wordt, is nieuwbouw in Oudwoude zeer gewenst. Vooral de jongeren zoeken naar goed betaalbare koop-, maar zeker ook huurwoningen. Om deze categorie Aldwâldemers in het dorp te behouden vindt 69% van de ondervraagden dat er in de komende 10 jaar nieuwe woningen gebouwd moeten worden. De tweede reden voor nieuwbouw die gegeven wordt, is om de scholen en de leefbaarheid te behouden. Stilstand is immers achteruitgang. De nieuwbouw dient echter wel geleidelijk en op geringe schaal te worden toegepast om het dorpsgevoel te behouden. Een tweede voorwaarde is dat de woningbouw betaalbaar blijft en dat de dorpsbewoners hierin de eerste keus krijgen. Er dient dus gezorgd te worden dat de eigen bevolking (en dan met name de jongeren) zoveel mogelijk in het eigen dorp gehouden wordt.

Als plaats voor de woningbouw wordt de Eysmastrjitte (tussen het trainingsveld en de Pastorijhôf) het meest geschikt bevonden. Zie figuur 11. Ook het stuk grond ten oosten van de Jan Binneswei (vanaf de seniorenwoningen tot aan de Foarwei richting Kollum) wordt als mogelijke locatie aangewezen. De mogelijkheid tot 'inbreiden' c.q. verbouwen van huidige woningbouw wordt daarnaast ook als mogelijkheden voor het uitbreiden van de woningbouw gezien.

Enkele andere plaatsen welke door de dorpsbewoners aangewezen zijn als mogelijke plaats voor nieuwbouw, zijn opgenomen in de bijlage III Woningbouw. Hier is ook een overzichtskaart van alle aangedragen plaatsen te vinden.


Advies
Dorpsbelangen Oudwoude dient nauwe contacten te onderhouden over de nieuwbouw van woningen met de woningbouwvereniging Kollumerland en de gemeente Kollumland c.a.. Hierin dient duidelijk gesteld te worden dat er vraag is naar nieuwe (huur)woningen. Aangeraden wordt dan ook om hier een werkgroep op te zetten, welke nader onderzoek verricht naar woningbouw en welke een verdere uitwerking geeft aan de wensen van de bewoners.

Locatie nieuwbouw

Gemeenschap >>