5 Gemeenschap
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het gemeenschapsleven van Oudwoude, met onder meer het verenigingsleven, de sociale controle en Dorpsbelangen Oudwoude.


Huidig
Onder de inwoners van Oudwoude heerst een tevreden kijk op het leven in Oudwoude en directe omgeving. Maar liefst 94% van de ondervraagden woont plezierig in het dorp. Als factoren hierbij worden vooral de aanwezigheid van natuur, rust en ruimte aangegeven.

Het verenigingsleven in Oudwoude wordt als zeer positief ondervonden, wat ook geld voor de gemeenschapszin. Oudwoude wordt door de bewoners als een vriendelijk en sociaal dorp beschouwt. Met name in verenigingsverband en in vrijwilligerswerk zijn de 'Aldwâldemers' zeer actief bezig. Ongeveer zo'n 70 procent (Dit getal is volgens de werkgroep niet reeel, aangezien zo goed als iedereen lid is van b.v. de begrafenisvereniging en Dorpsbelangen) van de ondervraagden (dus ook van de jongeren) is lid van één of meerdere verenigingen in Oudwoude. Het ontbreken van een verenigingsgebouw is hierdoor dan ook een belangrijk punt van aandacht, wat ook in antwoorden op de enquête steeds weer naar voren gekomen is. Dit aandachtspunt is in het tweede hoofdstuk uitgebreid behandeld. Iets meer dan een kwart van de ondervraagden vindt dat het verenigingsleven wel versterkt mag worden. De verenigingen zien daarnaast hun bestand met actieve leden steeds verder krimpen. Deze actieve leden (al dan niet in bestuursfunctie) zijn steeds moeilijker te vinden.

Het initiatief van Dorpsbelangen Oudwoude tot het houden van de enquête werd met open armen ontvangen. Maarliefst 98% vond het een goed idee om een enquête te houden en hieruit een visie voor de komende 10 jaar te ontwikkelen. Wel werd gesteld dat met de uitkomsten wel wat gedaan moet worden. De activiteiten die door Dorpsbelangen georganiseerd worden, worden over het algemeen zeer positief ontvangen. Wat echter wel opviel is dat ongeveer één vijfde van de bewoners niet echt te spreken is over de volksspelen bij het dorpsfeest en over de survivaltocht. Het aantal activiteiten mag daarnaast ook wel uitgebreid worden (zie bijlage IV).


Gewenst
Allereerst wordt door de bewoners gesteld dat realisatie van een verenigingsgebouw een belangrijke voorwaarde is voor het opwaarderen van de gemeenschapszin van Oudwoude. Om het verenigingsleven te verbeteren wordt aangedragen om meer te gaan samenwerken met andere dorpen. Ook is er vraag naar meer bekendheid van de activiteiten van de verschillende verenigingen, zodat men weet wat er leeft in de verenigingen en dus ook in Oudwoude. Tot slot ziet men graag ook wat meer (actievere) buurtverenigingen in Oudwoude.

Op de vraag wat Dorpsbelangen Oudwoude, naast realisatie van een verenigingsgebouw, nog meer voor het dorp kan betekenen, kwamen onder meer de volgende punten naar voren:

* Een beter aanspreekpunt zijn naar de gemeente
* Presenteren van het dorp op het internet
* Organiseren van meer en / of andere activiteiten
* Meer interesse tonen in de verenigingen
* Doarpsnijs maandelijks uitbrengen met informatie van en over verenigingen
Voor de totale lijst wordt u verwezen naar bijlage IV

De bestaande activiteiten, georganiseerd door Dorpsbelangen Oudwoude, mogen daarnaast aangevuld worden met nieuwe activiteiten. Als aanvulling en verbetering op bestaande en als nieuwe activiteiten werden onder andere de volgende ideeën aangedragen:

* Jeugdwagens van tevoren controleren op thema en minder aanstootgevend gedrag tolereren
* Playbackshow verdelen in categorie basisschool en ouderen
* (ouderwetse) Kinderspelen weer invoeren
* Volksspelen vervangen door zeskamp
Voor de totale lijst wordt u verwezen naar bijlage IV

Advies
Voor het verenigingsgebouw zijn reeds plannen in ontwikkeling (zie ook paragraaf 2.2). Deze plannen worden momenteel onder andere door Dorpsbelangen en 'Stichting van Samenwerkende Dorpshuizen Friesland (SDF)' behandeld.

De bekendheid van de door verenigingen georganiseerde evenementen kan verbeterd worden door er meer ruchtbaarheid aan te geven. Dit kan via publicatie van activiteiten en uitslagen in het Doarpsnijs en bij de Leugenbank. Ook het verenigingnieuws, de uitslagen en wedstrijdschema's kunnen hierin vermeld worden. Op moment van schrijven wordt er binnen Dorpsbelangen Oudwoude al gekeken naar uitbreiding van het Doarpsnijs met evenementen en gegevens van alle verenigingen in Oudwoude. Door melding van de activiteiten bij mevrouw T. van Kammen-Dolfing worden deze in een activiteitenlijst bijgehouden. Zo ontstaat er een soort van dorpsagenda met activiteiten en data, welke het langs elkaar heen werken van verenigingen en het dubbel vastleggen van data kan voorkomen.

Om krimpen van ledenbestanden van de verenigingen te voorkomen kan men denken aan het aantrekken van meer jongeren (eventueel ook betrekken bij het bestuur). Ook meer bekendheid geven aan de verenigingen en het houden van ledenwerfacties zal leiden tot meer interesse voor de vereniging.

Ter verbetering van de onderlinge contacten tussen het dorp en de gemeente zou het verstandig zijn om vanuit Dorpsbelangen één persoon aan te stellen als aanspreekpunt. Als daarnaast vanuit de gemeente ook één persoon beschikbaar is voor de dorpen (een zogeheten dorpencoördinator) kan overleg plaatsvinden via deze twee vaste aanspreekpunten. Men voorkomt zo dat zaken via meer kanalen en daardoor langs elkaar heen lopen. In enkele andere gemeenten zijn al dergelijke dorpscoördinatoren actief.

Naar aanleiding van deze visie worden werkgroepen gevormd en een schema opgesteld waarin de knelpunten vermeld staan, door wie deze aangepakt moeten worden en op welke termijn deze opgelost dienen te zijn. Aan de hand van deze actiepuntenlijst, opgenomen in bijlage I, kunnen Dorpsbelangen Oudwoude (maar zeker ook de bewoners zelf) evalueren hoe het zit met de uitvoering van de werkzaamheden en eventueel een aanpassing doorvoeren. Deze lijst kan jaarlijks bij de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen besproken en eventueel bijgesteld worden.


 

Onstpanning en recreatie >>