2 Voorzieningen
Uit de ingevulde enquêtes blijkt dat de knelpunten, geconstateerd bij de voorzieningen, de meeste aandacht vragen. Eerst wordt er een algemeen stuk behandeld over de voorzieningen, waarna er in paragraaf 2.2 dieper ingegaan wordt op de accommodatie.


2.1 Algemeen
Huidig

De uitkomsten van de enquête, betreffende de voorzieningen in Oudwoude en de directe omgeving, zijn zeer verschillend. De meerderheid staat positief tegenover de speeltuin, de vuilophaaldienst, de medische hulp (huisarts, apotheek, tandarts, fysiotherapie, dierenarts). De sportvoorziening (sportveld), de basisscholen, het Doarpsnijs en bibliobus worden door de Aldwâldemers als redelijk ervaren. Daarnaast worden er echter meerdere zaken als onder de maat en negatief ondervonden. Dit zijn onder andere het uitgaansleven in en rond het dorp, het parkeren in het dorp, bank (plus pinautomaat), ouderenscholing en de winkels in Oudwoude en directe omgeving. Als echt ver onder de maat worden de dienst 'Politie / Dorpswacht' en de seniorenvoorzieningen in Oudwoude beschouwd. Voor de gehele lijst en de uitleg van de classificatie wordt verwezen naar bijlage II Voorzieningen. Duidelijk naar voren gekomen is dat een uitbreiding van dit voorzieningenaanbod zeer gewenst is.

Wat de sport betreft, worden de voorzieningen voor de buitensporten (vooral voetbal) positief gezien. Enkele sporten (zowel binnen- als buitensporten) worden in combinatie met omringende dorpen, met name de Triemen en Westergeest) georganiseerd. De binnensporten kunnen echter nog uitgebreid worden (al dan niet in samenwerking met buurdorpen). In hoofdstuk 6 Ontspanning en Recreatie wordt er nader ingegaan op de sportvoorzieningen, de culturele en de recreatieve activiteiten in en rondom Oudwoude.


Gewenst
In Oudwoude ontbreekt het aan een aantal voorzieningen. Voor de sociale veiligheid in het dorp dient de politie meer toezicht te houden of dient er een dorpswacht te komen. Deze dienst moet in ieder geval zichtbaar aanwezig zijn. Daarnaast dienen er voor de ouderen in Oudwoude voorzieningen gecreëerd te worden. Hierbij kan gedacht worden aan (bouw van) seniorenwoningen, maar ook het bieden van service voor ouderen (in het huishouden, boodschappen doen, etc) en het organiseren van meer ouderenmiddagen en uitstapjes vallen hieronder. Een bankloket is ook zeer gewenst in het dorp, vooral ook voor de ouderen, zodat men niet perse naar Kollum hoeft om geld te halen.

De jongeren zien graag meer sociale voorzieningen in Oudwoude. Hierbij wordt met name een dansgelegenheid genoemd. Maar ook de sportvoorzieningen dienen uitgebreid te worden aldus de jongeren. Deze onderwerpen worden nader behandeld in hoofdstuk 6 Ontspanning en Recreatie.


Advies
Over het algemeen is uitbreiding van het aantal voorzieningen zeer gewenst. Hierboven zijn al enkele van de wensen genoemd. Realisatie van deze voorzieningen behoeft echter niet allemaal af te hangen van een verenigingsgebouw. Naar voorzieningen voor de ouderen dient nader onderzoek verricht te worden, waaruit een werkplan gevormd kan worden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een te creëren werkgroep Voorzieningen.
De werkgroep kan tevens de mogelijkheid tot het aantrekken van een rijdend geldloket bestuderen. Banken bieden tegenwoordig namelijk ter vervanging van de loketten op het platteland een rijdend geldloket (bankbus) aan als dienst (figuur 4). Deze komt op afroep in de dorpskernen. Hiervoor wordt er echter wel een kleine vergoeding van de klant verwacht. Bovendien zal er voldoende draagkracht binnen het dorp, maar ook in de omgeving moeten zijn om dit te kunnen realiseren.

De bankbus- Leeuwarder Courant- 05-2002


Vanuit de bewoners zou veel toezicht plaats kunnen vinden met betrekking tot de sociale veiligheid. De politie surveilleert reeds regelmatig door het dorp, wat echter niet altijd wordt opgemerkt. Naast overleg met de politie voor eventueel meer surveillance kan er eventueel ook een dorpswacht ingesteld worden. Echter, met meer toezicht vanuit de bewoners is veel van het gewenste resultaat te behalen. De werkgroep Voorzieningen kan door middel van nader (buurt)onderzoek tot een doeltreffende oplossing komen.


2.2 Verenigingsgebouw
Huidig
Uit de antwoorden, verkregen uit de enquête, is zeer duidelijk naar voren gekomen dat Oudwoude een verenigingsgebouw mist. Niet alleen de inwoners missen een verenigingsgebouw, ook de verenigingen zien realisatie hiervan het liefst op zeer korte termijn. Als argumenten voor realisatie van een verenigingsgebouw worden door de geënquêteerden naar voren gebracht dat dit;

A de kwaliteit van bestaande (sport)voorzieningen, diensten en verenigingen zal verbeteren,
B de sociale gemeenschap ten goede zal komen.
C een prettiger wonen met zich mee zal brengen,


Het verenigingsgebouw wordt dus als een noodzakelijke voorziening voor de leefbaarheid in het dorp gezien.


Gewenst
In het nu volgende droombeeld wordt een toepassing van de wensen van de bewoners geschetst in samenhang met het verenigingsgebouw. Zoals gezegd is dit een droombeeld en dus niet perse de te creëren werkelijkheid.


DROOMBEELD

In het verenigingsgebouw zijn verschillende soorten voorzieningen gehuisvest. In de eerste plaats wordt er onderdak geboden aan de verengingen ten behoeve van uitvoering van hun activiteiten en wordt er ruimte geboden voor vergaderingen en bijeenkomsten.

Daarnaast worden er door Aldwâldemers een aantal binnensporten en activiteiten beoefend in dit gebouw (zoals fitness, Tai-Bo, Country-Linedance, dansen, maar ook filmavonden, cursussen). Hiervoor zijn er (oefen)ruimtes, maar ook kleedruimtes aangebracht, welke tevens gebruikt worden voor andere seizoensgebonden (buiten)sporten, onder andere voor het schaatsen op de ijsbaan, en dorpsfeesten (zeskamp). Jaarlijks vinden er in de grote zaal voorstellingen en competities / wedstrijden plaats van verenigingen (toneel, concerten, uitvoeringen en sporten). Enkele middagen per week worden er activiteiten georganiseerd voor de ouderen uit Oudwoude en de omgeving en de peuters kunnen er terecht in de peuterspeelzaal. Enkele keren per maand worden er thema-avonden georganiseerd.

Maar ook voorzieningen zoals (creatieve)cursussen, een internetcafé, een dorpswacht, uitleen van gereedschap, huishoudelijke service, kinderoppas, een kleine dorpswinkel met een postloket en een balie voor afhandeling van bankzaken zijn in het gebouw te vinden. Naast de informatievoorziening bij de leugenbank wordt u door het dorps-informatiepaneel in het gebouw op de hoogte gehouden van het 'doarpsnijs' en alle activiteiten, uitslagen en belangrijke data van de verenigingen. Tevens is dit gebouw hét startpunt van recreatieve activiteiten, zoals kano-, wandel- en fietsroutes en excursies door Oudwoude en omgeving. Ook interessante informatie met betrekking tot het dorp en de omgeving en wisselende tentoonstellingen zijn natuurlijk in het verenigingsgebouw te vinden.

Het droombeeld bevat een aantal punten welke zeker in combinatie met het verenigingsgebouw te realiseren zijn. Hiervoor dient wel genoeg draagvlak te worden gecreëerd en dit zal moeten gebeuren met een grote inzet vanuit de gemeenschap.


Advies

Met de realisatie van het verenigingsgebouw is inmiddels een start gemaakt. De plannen liggen klaar en de plaats is ook bekend (het veld aan de Prunus). Hierdoor zal het dus niet aantrekkelijk worden om bijvoorbeeld in combinatie met de schaatsvereniging een kleedruimte c.q. accommodatie te creëren. Dit omdat er een behoorlijke afstand afgelegd dient te worden vanaf het gebouw tot aan de ijsbaan. Ook zullen andere zaken uit het droombeeld waarschijnlijk niet toepasbaar zijn.

Dorpsbelangen Oudwoude heeft voor de realisatie van het verenigingsgebouw een commissie in het leven geroepen waarin zij, samen met enkele andere belanghebbende verenigingen en de 'Stichting van Samenwerkende Dorpshuizen Friesland' (SDF), de betreffende zaken afhandelen. Hierbij moet gedacht worden aan ontwikkelen en uitwerken van het ontwerp en het nagaan van benodigde regelgeving en vergunningen. Deze commissie verricht ook onderzoek naar de haalbaarheid en de draagkracht van de verschillende voorzieningen in het gebouw en de indeling van de beschikbare ruimte. Dit alles gebeurt in nauwe samenhang met de gemeente.

Door dit verenigingsgebouw zoveel mogelijk samen met vrijwilligers uit het dorp te realiseren zullen niet alleen de kosten van het gebouw gedrukt worden maar zal ook de gemeenschapsband binnen Oudwoude aangescherpt worden.

Daarnaast dient de werkgroep Voorzieningen zich bezig te houden met de langere termijn en de invulling van het gebouw. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de exploitatie van het gebouw, wie neemt het beheer op zich, maar ook kan er gekeken worden naar welke voorzieningen in het gebouw een plekje kunnen vinden. Tevens dient er rekening gehouden worden met parkeergelegenheid bij het nieuwe verenigingsgebouw.

Print Cafe anno 1908
Verkeer>>