3 Verkeer

Uit de enquête blijkt dat na de 'Voorzieningen', het 'Verkeer' in Oudwoude de aandacht vraagt van de bewoners. Dit onderwerp laat op enkele punten nog al wat te wensen over. De gesignaleerde knelpunten in Oudwoude zijn onderverdeeld in de volgende aandachtspunten;
I. Veiligheid
II. Parkeren
III. Onderhoud
IV. Paden
V. Bereikbaarheid

Deze punten worden in volgorde van belangrijkheid in de volgende alinea's beschreven.

3.1 Veiligheid
Onder het kopje veiligheid vallen de punten snelheid en verlichting, maar ook de kwaliteit van de wegen en paden (ook te lezen in paragraaf 3.3 Onderhoud).

Huidig
Uit de enquête blijkt dat men goed te spreken is over de fietsstroken en drempels in de Foarwei. Ook de rotonde (Foarwei - Lauwersmeerweg) wordt als positieve ontwikkeling voor de verkeersveiligheid beschouwd. De huidige verkeersveiligheid laat echter op meerdere punten te wensen over. Hier moet gedacht worden aan de snelheid waarmee het verkeer (waaronder ook het agrarisch verkeer) door het dorp rijdt. Het gehele dorp valt onder de 50 km/uur regel (maximumsnelheid bebouwde kom). Hierdoor worden met name de verkeerssituaties bij de scholen en de speeltuin als problematisch gezien. Het ontbreken van oversteekplaatsen is hier grotendeels de oorzaak van.

Hoge snelheden zorgen daarnaast voor problemen op de Jan Binneswei en in het plan Pastorijehôf. Maar ook de Trekwei en de Simmerwei zorgen voor gevaarlijke situaties voor fietsers en voetgangers. Inmiddels liggen er plannen bij de gemeente om van alle dorpskernen (met ingang van zomer 2002) een 30km zone te maken. In Oudwoude zijn voor- en tegenstanders van dit plan. Omdat dit plan definitief doorgaat, wordt er in deze visie niet meer nader op in gegaan.

Daarnaast leidt het ontbreken van voet- en fietspaden langs de wegen ook tot gevaarlijke situaties omdat fietsers, voetgangers en automobilisten nu samen gebruik moeten maken van de weg (hierover onder andere meer in paragraaf 3.4). Langs de Simmerwei en in het plan Pastorijehôf ontbreekt het, op moment van schrijven, aan een degelijke volledige straatverlichting.

Op enkele kruispunten in Oudwoude is er sprake van een dermate hoge begroeiing, dat deze onoverzichtelijke situaties met zich mee brengen. Hieronder worden enkele verkeerspunten beschreven waar slecht tot geen onderhoud aan groenvoorziening aan gedaan is.


* T-splitsing Foarwei - Jan Binneswei
* T-splitsing Jan Binneswei - Pastorijehôf
* T-splitsing Jan Binneswei - Eysmastrjitte
* T-splitsing Prunus - Pastorijehôf
* Kruispunt Hûsternoard - Mûntsewei

Ook bij de ingang van de speeltuin in het plan Pastorijehôf is er sprake van een onoverzichtelijke situatie. Voor de noodzakelijke sociale controle op dit veld is dit ongewenst. Van buiten af dient men overzicht over het veldje te houden.

Als laatste komt uit de enquête naar voren dat het onderhoud aan wegen en fietspaden zeer te wensen over laat, (meer hierover in paragraaf 3.3), wat weer negatieve invloed heeft op de veiligheid.

Gewenst
Om de verkeerssituatie in Oudwoude veiliger te maken zijn enkele oplossingen door de bewoners naar voren gebracht. Zo schrikken nieuwe drempels en verbetering van bestaande drempels (betreft Foarwei) het snelverkeer dermate af dat er na plaatsing minder snel zal worden gereden. Tevens wordt het plaatsen van visuele wegversmallingen aangedragen om de veiligheid positief te beïnvloeden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van lijnen, kleurvlakken (al dan niet met kleurbestrating), trottoirs en aanpassen van bestrating.

De verkeersveiligheid zal ook verbeterd worden door het aanpassen van bestaande - en het aanleggen van nieuwe fietsstroken, fietspaden, wandelpaden en trottoirs. Zo mist er bijvoorbeeld een stukje stoep op de Foarwei. Het ontbreken van paden wordt verder uitgewerkt in paragraaf 3.4 Paden.

In verband met de verkeersveiligheid, maar ook met de sociale veiligheid van het dorp, wordt goede verlichting binnen de bebouwde kom zeer noodzakelijk geacht. Maar ook langs bestaande en nieuw te creëren fietspaden in de omgeving van Oudwoude dient goede verlichting aanwezig te zijn.

Kruispunten moeten overzichtelijk zijn voor weggebruikers. Men mag geen hinder ondervinden van overhangend groen. Daarnaast is een optimale kwaliteit van de weg noodzakelijk voor de verkeersveiligheid. Zoals genoemd moeten de kinderen in een veilige omgeving kunnen spelen. Toezicht is wenselijk. Hiervoor moet de begroeiing bij het speeltuintje worden beperkt.

Advies
Zoals beschreven is, is een herinrichting van enkele straten zeer wensbaar. Bij een eerstvolgende herinrichting kunnen verschillende zaken meegenomen worden. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld het opknappen van de wegen, het afremmen van het verkeer door visuele wegversmalling en het aanleggen van parkeerplaatsen, trottoirs, en fietsstroken.

Een door Dorpsbelangen te vormen werkgroep Verkeer, kan een studie verrichten naar de verschillende mogelijkheden en de haalbaarheid hiervan. Hieruit kunnen zij een advies samenstellen voor Dorpsbelangen die dat dan mee kunnen nemen in haar overleg met de gemeente over de aanpak van de herinrichting van Oudwoude.

Veel dorpen in Fryslân zijn Oudwoude al voorgegaan in de aanpak van de verkeersveiligheid in en rondom het dorp. In deze dorpen kunnen dan ook ideeën opgedaan worden, betreffende visuele wegversmallingen en bestrating, welke (ook) in Oudwoude toepasbaar kunnen zijn. Zo kan er bijvoorbeeld door een afvaardiging van de werkgroep (adviesgroep) en enkele leden van het gemeentebestuur een rondrit gemaakt worden langs andere dorpen. Op deze wijze kan er tot een, voor Oudwoude passende, oplossing worden gekomen. Dit dient echter in nauwe samenhang en overleg met de gemeente te gebeuren.

Betreffende de verlichting kan de gemeente aangesproken worden op de aspecten sociale- en verkeersveiligheid. Dit geldt ook voor het openbaar groen. Waar het particulier groen aangaat, kan de desbetreffende eigenaar door de gemeente op aangesproken worden. Om geen onoverzichtelijke situaties te creëren dient er regelmatig onderhoud plaats te vinden. Meer hierover in paragraaf 4.2 Dorpsaanzicht.

3.2 Parkeren
Huidig
Binnen het hoofdstuk verkeer valt ook het knelpunt parkeren. In de loop der jaren zijn er parkeerproblemen ontstaan in enkele straten van Oudwoude. Op drukke momenten is er dan sprake van te weinig mogelijkheden om de auto te parkeren. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan de mogelijkheid tot parkeren bij het voetbalveld. Met name bij de thuiswedstrijden van WTOC (aan de Swartewei) geldt dat er sprake is van te weinig parkeergelegenheid. Daarnaast wordt er in het plan Pastorijhôf en de Eysmastrjitte ook gesproken van overlast door te weinig parkeermogelijkheden.

Huidig parkeerterrein WTOC

Gewenst
Omwonenden van betreffende straten zien het liefst de auto's zoveel mogelijk uit het gezichtsveld of in ieder geval netjes geparkeerd op de daarvoor aangewezen parkeerplaatsen. Voor de activiteiten op en rondom het sportterrein dient er een uitbreiding van de parkeermogelijkheden te komen. Hierbij zou gedacht kunnen worden aan de aanleg van insteekhavens, maar ook aan het uitbreiden van de bestaande parkeerplaats bij het sportterrein. Dit geldt met name voor de voertuigen aan de Swartewei. Voor de Eysmastrjitte gaat het 'maar' om plaatsing van zo'n tien extra parkeerplaatsen. Gemeld wordt ook dat voor eventuele aanleg van parkeerhavens de nodige ruimte wel aanwezig is.


Advies

Momenteel werkt WTOC aan een plan betreffende de parkeeroverlast aan de Swartewei. Dorpsbelangen Oudwoude dient in nauw overleg met de voetbalvereniging en de gemeente tot een plan te komen voor verbetering van het parkeerprobleem voor heel Oudwoude. Ook zal bij de realisatie van het verenigingsgebouw rekening gehouden moeten worden met de extra auto's die de bezoekers met zich meebrengen. Hier zou een nader onderzoek naar verricht kunnen worden door de werkgroepen Verkeer en Voorzieningen.

De gemeente erkent de problematiek rond het parkeren in sommige delen van Oudwoude. Zij vindt echter dat het probleem van dermate kleine omvang is dat er (nog) geen prioriteit aan gesteld wordt. Klaarblijkelijk hebben parkeervoorzieningen in Kollum de voorrang. Dorpsbelangen Oudwoude dient dit punt nadrukkelijk warm te houden bij de gemeente. Gemeld moet worden dat als de gemeente akkoord is en zij het benodigde materiaal geleverd, enkele bewoners eventueel zelf wel aan de slag willen met het aanleggen van de parkeerhavens om de kosten te kunnen drukken.

3.3 Onderhoud
Huidig
Het onderhoud van paden en wegen wordt in de ingevulde enquêtes ook enkele malen opgerakeld. Dit onderhoud is onder de maat en heeft daardoor eveneens voor het dorpsaanzicht (paragraaf 4.2) een negatieve uitwerking. Dit geldt met name langs de wegen Wygeast, Allemawei en Jan Binneswei en de fietspaden de Feartsichtwei en het Prellepaad (onder andere veeroosters).

Slechte kwaliteit wegen


Gewenst
Net zoals elders, is er ook in Oudwoude een goede kwaliteit van de wegen gewenst. Er is nu steeds sprake van gedeeltelijk 'oplappen' van de wegen. De gaten worden zo nu en dan bijgevuld. Echter, vanuit de samenleving wordt er meer verwacht, aangezien de kwaliteit de laatste tijd steeds meer te wensen over laat. De weg dient in haar geheel voorzien te worden van nieuwe bestrating c.q. asfaltlaag.


Advies
Het uitvoeren van onderhoud aan paden en wegen is een taak van de gemeente. Zij dienen de wegen in optimale staat te houden. Dorpsbelangen Oudwoude kan de gemeente dan ook op het achterstallig onderhoud wijzen en aansporen om het onderhoud te blijven uitvoeren. Een goede kwaliteit van de infrastructuur in en rondom het dorp komt niet alleen de verkeersveiligheid binnen het dorp ten goede, ook het dorpsaanzicht zal hierdoor fraaier zijn. Dit onderhoud kan het beste in combinatie met een herinrichtingsplan voor het dorp, zoals in paragraaf 3.1 beschreven is, aangepakt worden. De invulling van dit plan dient onderzocht te worden door de werkgroep Verkeer.

3.4 Paden
Huidig
In de ruilverkaveling Kollumerland is het Sânwylsterpaad naar Kollum aangelegd. Dit pad is met open armen ontvangen door de bewoners. Echter, het aantal beschikbare fiets- en wandelpaden in Oudwoude en omgeving wordt nog steeds onder de maat gevonden. Op enkele plaatsen ontbreken de fietspaden en wandelpaden langs de weg (onder andere buiten de bebouwde kom bij de Trekweg en de Simmerwei) zelfs in zijn geheel. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden, omdat de fietsers en voetgangers nu samen met de automobilist gebruik moeten maken van de weg. Bestaande trottoirs zijn daarnaast niet overal toegankelijk en houden soms abrupt op (de Foarwei en de Jan Binneswei). Het ontbreken van een ruim aanbod aan fiets- en wandelpaden in en rondom Oudwoude heeft tevens invloed op de ontspannings- en recreatiemogelijkheden (hoofdstuk 6) in en rondom het dorp.

Gewenst
Voor de veiligheid is het gewenst dat er fietspaden en wandelpaden langs enkele wegen worden aangelegd. Langs de Trekweg en de Simmerwei zal dit mogelijk te realiseren zijn, echter, op andere plaatsen (binnen het dorp) zal het onmogelijk zijn om dit los van elkaar te realiseren. Hiervoor zal een andere oplossing bedacht moeten worden. Het trottoir bij de Jan Binneswei langs, dient in zijn geheel doorgetrokken te worden. Daarnaast zijn de extra paden ook gewenst voor de recreatie en ontspanning van de dorpsbewoners, maar ook voor de toeristen.

Advies
De werkgroep Verkeer dient te kijken naar de mogelijkheid om nieuwe paden aan te leggen. Hierbij moet gedacht worden aan het uitzoeken waar deze kunnen komen, wat de kosten van de aanleg hiervan zal zijn en op wat voor termijn deze realiseerbaar zijn. Aan de andere kant dient er gekeken te worden naar de plannen vanuit de gemeente op het gebied van uitbreiding van het padennetwerk. Ook dient er met deze partij overleg plaats te vinden over de financiering en tijdsduur van het project.

3.5 Bereikbaarheid
Huidig
De bereikbaarheid (over de weg en over het water) van Oudwoude wordt als positief ervaren. De bus- en treinverbinding (in het nabijgelegen Buitenpost) en de aanwezigheid van enkele fietspaden helpen hieraan mee. Over het openbaar vervoer is het dorp over het algemeen dus positief te spreken. Voor de jongeren is er in het weekend van en naar uitgaansgelegenheden in de omgeving, discovervoer beschikbaar. Echter, op de avonden en in de weekenden zijn de gewone buslijnen niet toereikend. Daarnaast roept het plan van de gemeente om vanaf de zomer de snelheid te verlagen (in de bebouwde kom tot 30 km/uur en daarbuiten tot 60 km/uur) vragen op met betrekking tot de dienstregeling van de busmaatschappij. Men mist tevens ruimte bij de bushaltes om de fietsen te stallen. Tot slot wordt de bereikbaarheid van Dokkum en Drachten als moeizaam ervaren.

Gewenst
Een uitbreiding van het padennetwerk voor fietsers en wandelaars in en rondom het dorp is zeer wenselijk (zie ook paragraaf 3.4 Paden en hoofdstuk 6 Recreatie en Ontspanning). De inwoners van Oudwoude zien daarnaast graag een betere dienstregeling van het openbaar vervoer op de avonden en in de weekenden. Een fietsenstalling bij de bushalten zou helemaal het summum zijn.

Advies
Wat betreft de dienstregeling is het landelijk de trend dat de bereikbaarheid van het platteland achteruit gaat. Busmaatschappijen stappen meer en meer over op de zogeheten belbus. Men moet dan (minimaal) één uur van tevoren de bus reserveren via 0900-1961. Een voor het onderwerp verkeer te creëren werkgroep dient de mogelijkheden uit te zoeken naar de bereikbaarheid en eventueel alternatief vervoer. Hierbij kan gedacht

Bushalte Foarwei

worden aan vrijwilligersvervoer vanuit Oudwoude tijdens de weekenden. Daarnaast kan het uitzoeken van wat invoering van de maximumsnelheidverlaging tot gevolg zal hebben op de dienstregeling tot een taak voor de werkgroep gezien worden.

Voor het plaatsen van fietsenstallingen bij de bushalte aan de Foarwei is in eerste instantie de wegbeheerder (gemeente) verantwoordelijk. Dit dient echter te gebeuren in overleg met het vervoersbedrijf (in dit geval NoordNed). Dorpsbelangen Oudwoude dient dus in overleg met deze partijen te kijken naar plaatsing hiervan.

Wonen >>