1 Inleiding
1.1 Aldwâld, in prachtich plakje..
Oudwoude is, gelijk de naam al zegt, oud. In 1443 kwam het al voor als Olte-Wolde. Waarschijnlijk is hier of in de directe omgeving een oud bos of woud geweest. In dit oude bos of woud brachten onze voorouders vele offers aan hun goden, dit zou de naam "De Wygeast" (de gewijde hoogte) verklaren. Oudwoude is gelegen in de gemeente Kollumerland c.a., in het noordoosten van Fryslân.

De bebouwde kom van het dorp ligt verscholen tussen de elzensingels in het zo specifieke woudenlandschap terwijl het noorden van dorp in principe al gerekend wordt tot de noordelijke Friese kleistreek.

In Oudwoude waren in de dertiger jaren veel middenstanders gevestigd. Zo waren er:

7 "buurtwinkels"
5 bakkers
3 slagerijen
4 aannemers
4 fourage handelaren
3 transportbedrijven
2 kapsalons
3 rijwiel zaken
4 cafés
1 smid
1 schoenmaker
1 schilder
2 groentezaken
1 brandstof leverancier
1 zuivel coöperatie

Tegenwoordig is er in het dorp helaas bijna niets meer van de middenstand terug te vinden. Echter, het dorp kan zeer trots zijn op de bedrijvigheid welke nu gevestigd is in Oudwoude.

In 1744 lag het inwonersaantal op 321, bijna een eeuw later (1840) was dit aantal al ruimschoots verdubbeld naar 693 inwoners. Dit aantal was in 1884 gestegen naar 749 inwoners voor Oudwoude. De laatste decennia schommelt het wat op en neer.
Hieronder is het aantal inwoners weergegeven van de laatste decennia.

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2002
848 886 850 790 825 747 783 835 842

Voor wat het aantal inwoners betreft, is dit bijna weer gelijk aan het aantal van het jaar 1930. De laatste jaren zijn er in het nieuwbouwplan Pastorijehof woningen bijgebouwd, wat ervoor gezorgd heeft dat het aantal inwoners weer iets groeit.

Voor een nadere beschrijving over hoe het dorp er rond 1940 uitzag wordt u verwezen naar 'ús Doarpsliet': "Us plakje groun" (pagina 2), geschreven in 1937 door Jacob de Boer.

1.2 Wat houdt een dorpsvisie in en waarom is er één voor Oudwoude gemaakt?
In de dorpsvisie, zoals die nu voor u ligt, worden de plannen beschreven van het dorp om de leefbaarheid in het dorp op korte, maar vooral ook op middellange en lange termijn te verbeteren. Hierin komen de wensen van de dorpsbewoners naar voren en wordt er duidelijk gemaakt wat en waar de inwoners willen dat dit plaatsvindt. Hiermee kan de vereniging voor Dorpsbelangen Oudwoude voorstellen doen aan de gemeente (en aan andere instanties) welke door de bewoners zelf zijn aangedragen.

Deze visie is een interpretatie op de resultaten, welke de werkgroep "Fisy Aldwâld oan't 2012" verkregen heeft uit de enquête en omvat een advies voor Dorpsbelangen Oudwoude. Uit dit advies komen punten naar voren waar Dorpsbelangen verder onderzoek naar kan verrichten in nauwe samenwerking met de dorpsbewoners. De enquêteresultaten zijn voor een ieder beschikbaar en liggen ter inzage bij Dorpsbelangen.

1.3 Wat is er voorafgaand aan deze visie gebeurd?
Dorpsbelangen Oudwoude heeft augustus 2001 contact gezocht met de Feriening Lytse Doarpen voor informatie over het maken van een dorpsvisie. Het contact bestond met name uit enkele gesprekken en het verkrijgen van voorbeelden voor het aanpakken van de visie. Dit is gebeurd nadat bekend werd dat er geld hiervoor beschikbaar gesteld was door de gemeente. Uit de informatiestroom vanuit de FLD is er een werkgroep (werkgroep 'Aldwâld oant 2012') samengesteld bestaande uit drie bestuursleden van Dorpsbelangen en vier dorpsbewoners, welke niet actief zijn binnen Dorpsbelangen. Deze werkgroep heeft door middel van voorbeeld enquêtes en intensief overleg een enquête kunnen samen stellen, welke de leidraad is van deze visie.

Er zijn in totaal 326 enquêtes, huis aan huis uitgedeeld. Deze bestond uit een algemene-, een jongeren- en een verenigingsenquête. Hiervan zijn in totaal 181 ingevuld ingeleverd (een percentage van 56%). Deze zijn alleen (26%) of samen met één of meerdere huisgenoten (74%) ingevuld. Daarnaast zijn er 51 enquêtes specifiek gericht op de jongeren van Oudwoude en 18 verenigingsenquêtes terug gekomen.

De werkgroep heeft de verkregen informatie uit de teruggekomen enquêtes geïnventariseerd en verwerkt. Vervolgens is deze inventarisatie door Elmar Schraa, stagiair van de Feriening Lytse Doarpen, uitgewerkt tot deze visie. Hierbij heeft de werkgroep als soort van klankbord gediend.
Hieronder volgt een specificatie van de samenstelling van de "algemene" enquêtegroep die gereageerd heeft.

 


Figuur 1; Leeftijdscategorie algemene enquête

Van de enquêtes, gericht op de jongeren, is de verdeling als volgt:


Figuur 2; Leeftijd ondervraagde jongeren

De resultaten van de jongerenenquêtes en de verenigingsenquêtes zijn verweven in de visie.

De ruime meerderheid van de inzenders wonen al langere tijd in Oudwoude. 22% woont er nog geen vijf jaar. In deze visie worden de belangrijkste aandachtspunten aangaande Oudwoude beschreven met de door de bewoners aangedragen oplossingen (voor zover deze haalbaar geacht worden).


1.4 Wat staat er allemaal in deze visie?
In de volgende hoofdstukken worden aandachtspunten behandeld die naar voren kwamen uit antwoorden op de enquête. Hierin is een bepaalde indeling van zaken ontstaan. Deze aandachtspunten zoals ze hieronder vermeld staan worden in dezelfde volgorde (naar mate van belangrijkheid) in deze visie beschreven:


A. Voorzieningen (verenigingsgebouw / winkels / voorzieningen)
B. Verkeer (verkeersveiligheid / parkeren / paden /onderhoud wegen)
C. Wonen (omgeving, groenvoorziening, sociale controle, dorpsaanzicht, woningaanbod)
D. Gemeenschap (activiteiten / sport / sociale gemeenschap)
E. Ontspanning en Recreatie (recreëren / culturele voorzieningen)


Deze aandachtspunten zijn door de bewoners aangemerkt als punten ter verbetering en opwaardering van het dorp Oudwoude. In de hoofdstukken die volgen (hoofdstuk 2-6) worden deze aandachtspunten nader behandelt. Hierin wordt eerst een schets gegeven van de huidige situatie met de aangedragen knelpunten, waarna de door de dorpsbewoners aangedragen oplossingen beschreven worden (voor zover deze toepasbaar c.q. haalbaar zijn). Als laatste wordt er per alinea advies gegeven over hoe het knelpunt aangepakt kan worden. Onder andere wordt er beschreven welke maatregelen genomen kunnen worden.

Tot slot wordt er in bijlage I nog een actiepuntenlijst weergegeven met in het kort de zaken die moeten worden aangepakt. Hier is een kolom aan toegevoegd, met daarin een beschrijving van acties die door verschillende partijen dienen te worden uitgevoerd. In de laatste kolom wordt daarna nog beschreven binnen welke termijn dit alles dient te gebeuren. Het initiatief en toezicht bij de actiepunten ligt bij Dorpsbelangen Oudwoude.

Ned. Hervormde Kerk
voorzieningen>>