Over Dorpsbelangen

Dorpsbelangen Oudwoude werd opgericht op 24 februari 1947. De doelstelling van de vereniging is vastgelegd in artikel 2 van de statuten.

Het versterken van het sociaal-culturele leven vindt onder meer plaats door het organiseren van tal van activiteiten. Een overzicht vindt u even verder op deze site. Ook het (tweejaarlijkse) dorpsfeest hebben wij als één van de weinige dorpsbelangen in de regio nog in eigen beheer.

De maatschappelijke en materiële belangen van het dorp worden onder meer behartigd door een serieuze gesprekspartner te zijn voor diverse organisaties, verenigingen, overheden en semi-overheden. En dat onder het motto: Niet alleen woorden, maar ook daden.

Daarbij zien wij ons gesterkt door de vele leden en vrijwilligers (zowel jong als oud) waarop wij altijd weer een beroep kunnen doen. Want één ding mag duidelijk zijn. Dankzij hun hulp en steun is het voor Dorpsbelangen Oudwoude mogelijk om de vereniging te zijn die het wil zijn, namelijk: een actieve, daadkrachtige vereniging van en voor de inwoners van Oudwoude.

Bestuur dorpsbelangen

Het huidige bestuur van Dorpsbelangen Oudwoude bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Sjoerd F.Dijkstra, tel. 451231
Vice-voorzitter Sjoerd Hoekstra tel. 408788
Secretaris Jan Dijkstra tel. 451629
2e secretaris Tina Westra tel. 06-11091792
Penningmeester Johanna de Jong tel. 452938
2e penningmeester Jannie Cnossen tel. 408315
Lid Lieuwe J. Sangers tel. 451573
Lid Wieger Rekker tel. 452890
Lid Ferry Eek tel. 454173

Wijkverdeling bestuursleden Dorpsbelangen

Wijk 1, Lieuwe J. Sangers, H.T.N., Simmerwei en Foarwei vanaf nr. 39/nr. 40
Wijk 2, Wieger Rekker, Lange Ikker en Foarwei t/m nr. 28/nr. 35
Wijk 3, Jan Dijkstra Ribes en Pastorijehof (uitgezonderd nr. 1, 2, 4 en 6)
Wijk 4, Sjoerd Dijkstra Eysmastrjitte en Jasmijn
Wijk 5, Tina Westra Jan Binneswei t/m nr. 20/nr. 39
Wijk 6, Johanna de Jong Heine de Bruinstraat, Prunus, Jan Binneswei vanaf nr. 22/nr. 41, Pastorijehof nr. 1, 2, 4 en 6 en buitenleden
Wijk 7, Ferry Eek Swartewei en De Wygeast t/m nr. 26/nr. 35
Wijk 8, Jannie Cnossen Allemawei en De Wygeast vanaf. nr. 37/nr. 28
Wijk 9, Sjoerd Hoekstra Dellenswei, Wâlddyk en Terlunewei

Contributie Dorpsbelangen

De contributie bedraagt € 8,-- per huishouding/gezin per jaar. Gezinsleden van 18 jaar en ouder dienen zelf lid te worden (bijv. inwonende kinderen). Nieuwe leden kunnen zich melden bij de contactpersoon DB van de betreffende straat of bij Jan Dijkstra tel. 451629.

Contactadres Dorpsbelangen

Dorpsbelangen Oudwoude
p/a Jan Dijkstra
Eysmastrjitte 18
9294 KM Oudwoude
Tel. 0511 – 451629
E-mail: dorpsbelangen@aldwald.nl

Contactadres Dorpsgebeuren

Mevr. T. v. Kammen – Dolfing, Eysmastrjitte 34, tel. 452449.

Hier kunt u informeren/melden wanneer uw vereniging of bestuur een vergadering of activiteit heeft gepland of wil organiseren, om zo activiteiten e.d. niet gelijktijdig te laten plaatsvinden.

Dus voor u iets wilt gaan doen eerst even contact opnemen met mevr. T. v. Kammen – Dolfing !!!

Leugenbank

Aanplakbiljetten/affiches e.d. voor de leugenbank kunt u brengen naar
Fam. Krol, Wygeast 1.