BIJLAGE I áááááá Actiepunten

 

ACTIEPUNT

Uitvoering door / overleg door

Termijn

Binnen ..jaar

Voorzieningen

 

 

Realisatie verenigingsgebouw

Dorpsbelangen, SDF, Verenigingen

in ontwikkeling

Uitvoering bouw verenigingsgebouw

Vrijwilligers, Aannemer

2

Oprichten Werkgroep Voorzieningen

Dorpsbelangen

 

-          Plan ouderenvoorzieningen

Werkgroep

2

-          Exploitatieplan verenigingsgebouw (beheer, invulling gebouw)

 

2

-          Aantrekken rijdend bankloket

ism Gemeente en Banken

2

Zichtbare controle

Politie, Dorpswacht

2

Verkeer

 

 

Oprichten Werkgroep Verkeer

Dorpsbelangen

 

-          Advies herinrichting infrastructuur over oa:

Werkgroep

4

ě      Visuele wegversmalling (veiligheid)

ě      Opknappen wegen

ě      Parkeerplaatsen

ě      Trottoirs, fietsstroken, paden

 

 

-          Mogelijkheden alternatief vervoer

 

4

Optimalisatie verlichting

ě      Simmerwei en Plan Pastorijh˘f

Gemeente

2

Onderhoud aan groen

Gemeente, Grondeigenaren

2

Parkeren

ě      Swartewei, Eysmastrjitte, Ver. Gebouw

Dorpsbelangen, WTOC, Gemeente, Vrijwilligers (uitvoering)

4

Onderhoud wegen

Gemeente

2

Fietsenstallingen bij bushaltes

Dorpsbelang, gemeente, busmaatschappij

6

Wonen

 

 

Oprichten Werkgroep Wonen

Dorpsbelangen

 

-          Onderzoek haalbaarheid wensen

Werkgroep

2-10

-          Nieuwbouw huur- en koopwoningen

Werkgroep, ism Gemeente, Woningbouwvereniging,

2-10

Controle op spelende kinderen (It ItelÔn)

Ouders, Vrijwilligers

2

Uitbreiden, aantrekkelijker maken groen

Gemeente

8

Hondenpoep schepje / uitlaatplaats

Gemeente

6

Gemeenschap

 

 

Promoten verenigingen

Dorpsbelangen (Doarpsnijs)

2

Bijhouden activiteiten agenda

mevr. T. van Kammen-Dolfing

2

Aanspreekpunt dorp

Dorpsbelangen

2

Dorpenco÷rdinator (aanspreekpunt gemeente)

Gemeente

4

Ontspanning en Recreatie

 

 

Oprichten Werkgroep Recreatiepaden

Dorpsbelangen

 

-          Nieuwe fiets- en wandelpaden

Werkgroep

ism Gemeente en werkgroep Verkeer

10

-          (picknick)Bankjes, afvalbakken

 

10

-          Fiets en wandelroutes

werkgroep, VVV, FLD

10

Activiteiten (ook voor toerist)

Verenigingen, Dorpsbelangen

8

Verhuur fiets / kano

Dorpsbewoners (Middenstand)

4

Verhuur accommodatie

Gastgezin (agrarisch bedrijf?)

4

Tabel 1; Actiepunten
á